Munktellskolan

I samband med byggnationen av den nya kommunala grundskolan i Munktellstaden i Eskilstuna pågår tre konstnärliga uppdrag.

En ny kommunal grundskola som fått namnet Munktellskolan byggs just nu i Munktellstaden i Eskilstuna. Skolan byggs i etapper och den första etappen byggs för årskurs 7-9 med tillhörande skolgård. I samband med byggnationen är 1 % av budgeten avsatt till konstnärlig gestaltning. Byggnationen påbörjades under vintern 2021 och färdigställs till höstterminen 2023.


Ett befintligt konstverk av Ylwa W Franzén har köpts in för att placeras på byggnadens tegelfasad mittemot STIGA SPORTS ARENA.

Konstverket Kärnor ur Antropocen. Flera rör bestående av glaserat stengods. 

Ylva Franzéns Kärnor ur antropocen (2017).

Verket heter Kärnor ur Antropocen (2017) och är gjort i glaserat stengods. Titeln anspelar å ena sidan på tanken att mänskligheten i modern tid har antagit karaktären av ett slags eroderande naturkraft och å andra sidan på den konkreta tekniken att borra djupt ner i litosfären för att samla in data om jordens historia. I relation till dessa två sidor har verket tillkommit som ett gestaltningsexperiment – hur skulle ett framtida geologiskt borrkärnearkiv från antropocen kunna se ut?

I sin gestaltning på Munktellskolans fasad skapar Ylva mönster av de keramiska kärnproverna. Betraktaren kan skönja spår eller tecken på mänsklig aktivitet såsom en fabriksbyggnad, QR-kod, valutakurser, avspärrningsband och timglas.

Den del av byggnaden där konstverket kommer att hänga blir en viktig del av stadsrummet och konstverket blir offentligt, lika synbart för förbipasserande som för skolans elever och personal, samt för besökare till arenan.

 

En konstnärlig gestaltning med placering trappan som leder upp till skolan, ska bidra till att göra platsen mer välkomnande och inspirerande för högstadiets elever, eftersom de passerar trappan varje dag för att ta sig till skolan.

Tre konstnärer/konstnärsgrupper bjöds in för att rita på förslag och arbetsgruppen valde att gå vidare med Hilda Hellströms Plastiska deformationer med motiveringen:

”I Plastiska deformationer har trappräckets överliggare fått en böljande form som lekfullt leder skolans elever upp för trappan. Bearbetningen av smidesräcket till en mer organisk form refererar till järnets flytande karaktär i upphettat stadie, men också vattnets olika stadier och Eskilstunasåns närvaro i historisk produktion – både som vattenkraft och för transport.

Corténet på trappens utsida behandlas för att förstärka räckets organiska form. Plastiska deformationer är ett effektfullt förslag som inbjuder till en taktil upplevelse av skoltrappan, samtidigt som det bidrar till en visuell upplevelse även för andra som passerar byggnaden.”

Konstnären Hilda Hellströms smidesräcke.

Konstnären Hilda Hellströms smidesräcke.

Smidesräcket som nu är på plats är en del av konstverket, resterande kommer att komma på plats i början av 2024.

Bakgrund

Eskilstuna konstmuseum strävar efter att göra människor delaktiga i arbetet med stadens offentliga konst och arbetsmetoderna för det kan se olika ut. I det här uppdraget ska delar av allmänheten bjudas in att delta i en konstnärlig undersökning och aktivering av platsen. Eskilstuna konstmuseum har gett uppdraget till MuralCentralen, som består av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm.

Tema för den konstnärliga undersökningen är DÅTID-NUTID-FRAMTID

Uppdraget

Konstnärsduon Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg (från MuralCentralen) fick sommaren 2022 uppdraget att genomföra en konstnärlig undersökning av Munktellstaden. I uppdraget ingår att personer som rör sig i området engageras i processen och att arbetet synliggörs på något sätt. Muralcentralen samarbetar nu därför med bland annat Eskilstuna folkhögskolas konstlinje.

Temat för uppdraget är Dåtid Nutid Framtid och Carnemalm/Sandsborg har tagit fasta på namn på platser och områden i Munktellstadsområdet. Även de mer inofficiella namnen som människor som är bekanta med området använder för att orientera sig i ett område de känner.

I februari, lagom till Folk och Kultur, presenterade Folkhögskolan en process-utställning på temat ”Mellanrum”, där Konstlinjen tittat närmare på just Munktellstaden, ur olika konstnärliga perspektiv.

Du kan följa processen på Muralcentralens nystartade instagram-sida: @Nu_Da_Sen. Även där medverkar deltagare från Eskilstuna Folkhögskolans konstlinje.

Under våren 2023 kommer Carnemalm och Sandsborg att träffa, bland andra, högstadieelever och förskolebarn för workshops och exkursioner och arbetet kommer att bli synligt som temporära inslag i stadsbilden.

I augusti presenterar Muralcentralen resultatet av projektet i en process-utställning på Eskilstuna konstmuseum.